T T K H 2
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ông về chủ̉i động giủ̃a phủỏ̀ng đông
Mẹ bố, tiên sủ nguyên giòng họ
Ngụ̉a chủ́ng ? sao mày dám bỏ ông
Nếu biết rằng O đã lấy chồng
Tui vià núi Ngụ̉ nhảy xuống sông
Sông sâu nủỏ́c lạnh tui lại khỏ́p
Tụ̉ tủ̉ mằn răng cũng chẳn xong
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ỏi, em chê tui nhà nông
Ruộng nủỏng nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng
Nếu biết rằng lị đã láy chồng
Ngộ dzề pán nốt đất Hồng Kông
Gom tiền ngộ đổ vào Chọ̉ Lỏ́n
Lỏ̀i dzốn đầu tủ.. ngộ mát lòn
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh vô mủ̀ng húm chạy long nhong
Thằn nào ngu quá chi vào rọ
Chết thế dùm anh đỏ̃ tốn công
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh đành chịu phép thế là xong
Vọ̉ anh dũ lắm xin em hiểu
Sủ tủ̉ Hà Đông nó xếp sòng
Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Thỏ̀i nay thật khó kiếm đàn ông
Ngày xủa ong bủỏ́m bu đầy ngõ
Bây giỏ̀ bủỏ́m dọt ong cũng dông
Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về bỏ vọ̉ tủỏ̉ng là xong
Ai dè vọ̉ tủ́c thủa sạch túi
Con đông suport sạc máu hồng
Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
Anh về an phận thế là xong
Vọ̉ anh không đẹp bằng em mấy
Nhủng đỏ̃ hỏn em chẳng đổi lòng