Kén Chồng
Ra đi mẹ đã dặn rằng
Lấy chồng phải tránh mấy thằng xì ke
Tìm người có cả nhà xe
Có tiền, có của, có nghề, nhiều lương…!
Ðừng nhìn diện mạo mà thương
Ðừng nghe tán tỉnh yêu đương tầm phào
Phải tìm cho được anh nào
Học cao làm lớn ra vào thảnh thơi
Làm bà lớn sướng hơn thôi!
Lấy thằng nghèo khó cả đời lầm than
Chọn người quyền quí cao sang
Lụa là gấm vóc, bạc vàng đầy rương
Chồng nghèo lặn lội gió sương
Chân bùn, tay lấm tìm đường tránh xa
Chồng giàu nở mặt mẹ cha
Lấy thằng nghèo đói rồi ra ăn mày !
Con ơi nhớ lấy câu này
Lấy chồng cho bõ những ngày điểm trang
"Lấy vợ tìm đứa khôn ngoan
Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia "
Ðể theo kịp với người ta
Cố tìm Triệu Phú cả nhà vui lây.