CƯỜI
Trăm năm chỉ một nụ cuười
Rằng ai đã sống hết đời hương chưa?
Cười nụ là lúc tuổi thơ
Cười lên khanh khách, ai đưa cho tiền
Rồi thì bày đặt củỏ̀i duyên
Cười chua củỏ̀i mỉ mình ên ngồi cười
Cười chua cười ngất hở mười cái răng
Cười khà, cười phá, cười ranh
Cười mát, cười gượng ê hề cười tênh
Cười cợt, lả lớt, cười khinh
Cười toe, khúc khích cười tình cười vui
Hàm răng, khóe mắt cũng cười
Chòm râu, cánh mũi, bờ môi cười thầm
Khi buồn nứ nở cười không
Gặp mặc chủ nợ lạy ông cười trừ
Cười vang cười tít thiên thu
Cười nhủ nắc nẻ, cười như điên cuồng
Giọng cười rổn rảng như chuông
Đỏ̀i không có tiếng cười, buồn lắm thay.